ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2564

ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

กรอบแนวคิดในการจัดทำแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัล (Maturity model)

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

ภาพรวมแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

รายละเอียดแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละตัวชี้วัด

อัตราการตอบกลับ

หน่วยงานตอบกลับทั้งหมด 1,852 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 96.36% [N=1,922]

จากการสำรวจทั้งสิ้น 1,922 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 1,852 หน่วยงาน

96.36%

หน่วยงานระดับกรม

จากการสำรวจทั้งสิ้น 311 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 298 หน่วยงาน

95.82%

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

จากการสำรวจทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน

100.00%

หน่วยงานระดับจังหวัด

จากการสำรวจทั้งสิ้น 1,609 หน่วยงาน มีการตอบกลับทั้งสิ้น 1,552 หน่วยงาน

96.46%